Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

IEPIRKUMA NOTEIKUMI

1. Vispārīgi noteikumi

 1. Tīmekļa vietnes www.medihub.lt (turpmāk tekstā - "tīmekļa vietne") īpašnieki un administratori, kā arī personas datu pārziņi ir UAB Inovatum, juridiskās personas kods 304545816, kas atrodas Partizānu g. 61-806, LT-49282 Kaunas, PVN maksātāja kods: LT100010969719, UAB Medihub, juridiskās personas kods 305665284, kas atrodas Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas Lietuva; UAB "Medihub Capital", juridiskās personas kods 305867115, kas atrodas Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius Lietuva; (turpmāk kopā saukti "Pārdevējs"), korespondences adrese Karaliaus Mindaugo pr.
 2. Šie Tīmekļa vietnes pārdošanas un pirkšanas noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") kopā ar dokumentiem, uz kuriem atsaucas šie Noteikumi, ir paredzēti, lai sniegtu informāciju klientam ("Klients") par Pārdevēju un informētu Klientu, kurš vēlas iegādāties preces vai pakalpojumus Tīmekļa vietnē, par pārdošanas un pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami Pārdevējam. Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz jebkuru līgumu starp Pārdevēju un Pircēju un nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar Pircēja preču un pakalpojumu iegādi Vietnē.
 3. Pircējs ir pilnībā atbildīgs un neatsaucami apņemas ievērot visas šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktās prasības, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai tās pakalpojumus jebkādā veidā un formā (gan reģistrējoties Tīmekļa vietnē, gan veicot pirkumu bez reģistrācijas). Mēs iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus, lai pārliecinātos, ka viņš/viņa tos ir sapratis, pirms turpināt jebkuru preču vai pakalpojumu pasūtīšanu Vietnē. Pārdevējs norāda, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas Pircējam ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem un Privātuma politikai un ka, atsakoties to darīt, pasūtījums netiks pabeigts.
 4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Noteikumu un nosacījumu grozījumi un/vai papildinājumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē. Ja Klients iepērkas Vietnē, tiek piemēroti Noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
 5. Pārdevējs nav atbildīgs un neatlīdzina Pircējam zaudējumus, kas Pircējam radušies Noteikumu noteikumu un nosacījumu neievērošanas vai nepareizas ievērošanas rezultātā.

2. Apmeklētāju reģistrācija un pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšana

 1. Pircējs varēs pilnvērtīgi izmantot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus tikai pēc tam, kad būs norādījis visus Pakalpojumu sniegšanai vai Preču iegādei nepieciešamos personas datus, aizpildījis visus obligātos reģistrācijas laukus (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) un, pēc Pircēja izvēles, aizpildījis izvēles laukus, tādējādi sniedzot Pārdevējam datus par sevi, lai tas varētu pienācīgi izpildīt Pircēja veikto pasūtījumu un/vai sniegt citus pakalpojumus.
 2. Jums ir tiesības iegādāties preces un pakalpojumus Tīmekļa vietnē:
  - rīcībspējīgas fiziskas personas, t. i., personas, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;
  - nepilngadīgajiem no 16 gadu vecuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažām precēm un pakalpojumiem var piekļūt klienti, kas jaunāki par 18 gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, bet ne visas procedūras var veikt nepilngadīgajiem. Pirms preču un pakalpojumu iegādes, lūdzu, sazinieties ar Pārdevēju, lai noskaidrotu to pieejamību;
  - juridiskām personām;
  - visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.
 3. Pieņemot Noteikumus un nosacījumus, Pārdevējs arī garantē, ka, ievērojot Noteikumu un nosacījumu 2.2. punktu, Pircējs ir tiesīgs veikt maksājumus par precēm vai pakalpojumiem šajā Tīmekļa vietnē.
 4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc tam, kad ir izvēlējies iegādājamās preces vai pakalpojumus, izveidojis iepirkumu grozu un izvēlējies apmaksas veidu, kā arī iepazinies ar Noteikumiem un nosacījumiem, nospiež pogu "Maksāt" un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu. Šis Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Pircēja un Pārdevēja saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem ir pilnībā izpildītas.

3. Personas datu aizsardzība

 1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā, ka Privātuma politikā ir ietverti svarīgi Noteikumu un nosacījumu noteikumi, Pārdevējs iesaka Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka Pircējs ir sapratis un akceptē visus Privātuma politikas noteikumus.
 2. Pircējs ir atbildīgs par savu personas datu pareizību, sniedzot tos Pārdevējam. Ja Pircēja dati mainās, Pircējs apņemas tos nekavējoties atjaunināt Tīmekļa vietnes kontā.

4. Pircēja tiesības un pienākumi

 1. Pircējs ir tiesīgs iegādāties preces un pakalpojumus Vietnē saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un jebkuriem citiem šajā Vietnē izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ievērot pirkuma brīdī spēkā esošos Lietuvas Republikas tiesību aktus.
 2. Ja Pakalpojumu sniedzējs vēl nav uzsācis Pakalpojumu sniegšanu, Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma ar Pārdevēju, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam 14 kalendārās dienas pēc preču vai pakalpojumu iegādes Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. pantā noteiktajā kārtībā.
 3. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Tīmekļa vietnes lietošanas, to deaktivizējot.
 4. Klients apņemas samaksāt noteikto cenu par tīmekļa vietnē pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem. Preces vai pakalpojumi tiek uzskatīti par apmaksātiem, kad Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi ir nosūtīts paziņojums par preču vai pakalpojumu apmaksu.
 5. Pircēja iegādātos pakalpojumus var izmantot tikai viena persona, t.i., tikai viena persona var izmantot procedūras pēc procedūru kursa iegādes un atlaides saņemšanas lielākam pakalpojumu skaitam, pakalpojumi nav dalāmi vai maināmi, ja vien Pārdevējs un Pircējs nav vienojušies citādi.
 6. Pirms pakalpojumu sniegšanas Pircējam ir jāsniedz Pārdevējam visa viņam zināmā informācija par Pircēja veselības stāvokli, alerģiskām reakcijām un medikamentiem, kas var ietekmēt pakalpojumu sniegšanu.

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi

 1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus un saņemt kvalitatīvas preces un pakalpojumus.
 2. Ja Pircējs mēģina graut Vietnes stabilitāti un drošību vai pārkāpj šo vai jebkuru citu Vietnē izklāstīto Noteikumu un nosacījumu noteikumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot Vietni vai izbeigt Pircēja reģistrāciju.
 3. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo groza lielumu, t. i., minimālo naudas summu, par kuru mazāks Pircēja pasūtījums netiks izpildīts.
 4. Pārdevējs apņemas pēc Pircēja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par pārdodamo preci vai pakalpojumu.
 5. Noteiktos apstākļos Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi apturēt Vietnes darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.
 6. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu vai iepriekšēju reģistrāciju, ja Pircējs nesamaksā par preci 2 (divu) darba dienu laikā.

6. Preču un pakalpojumu iegāde Tīmekļa vietnē, cenas un maksāšanas kārtība

 1. Pircējs var norēķināties par visām Tīmekļa vietnē pieejamajām precēm, kā arī par Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem 24 stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā. Ja Pircējam ir nepieciešams PVN rēķins, Pircējs to var pieprasīt 2 darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas Pārdevēja e-veikalā vai fiziskajā vietā. Pēc vairāk nekā 2 darba dienām rēķini vairs netiek izrakstīti.
 2. Preču vai pakalpojumu cenā jau ir iekļauti visi nodokļi.
 3. Katru reizi, kad Pircējs veic pasūtījumu, viņš/viņa apstiprina, ka piekrīt tajā brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un nosacījumiem.
 4. Pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājuma e-pasts. Ja pasūtījuma apstiprinājuma e-pasta vēstule netiek nosūtīta, tas nozīmē, ka pasūtījums ir aizpildīts nepareizi vai maksājums nav veikts.
 5. Pārdevējs apstiprina Pircēja iesniegto pasūtījumu 24 darba stundu laikā no tā saņemšanas brīža. Par darba laiku tiek uzskatīts Pārdevēja darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 20:00.
 6. Pircējs apņemas pārbaudīt, vai visi viņa personas dati ir pareizi. Ja tiek konstatētas neatbilstības, Pircējs apņemas labot datus un tikai tad apstiprināt pasūtījumu.
 7. Pircējs var samaksāt par iegādātajām precēm vai pakalpojumiem, izmantojot:
  1. ar avansa bankas pārskaitījumu - kad Pircējs pārskaita naudu uz Pārdevēja bankas kontu pēc pasūtījuma izdrukas un došanās uz tuvāko bankas filiāli. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, Pircējs apņemas samaksāt 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas no Pārdevēja. Gadījumā, ja 24 stundu laikā netiek veikta apmaksa, Pircējam ir pienākums samaksāt pienākošos summu 48 stundu laikā pēc nākamajām 48 stundām. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma.
  2. skaidrā naudā, iepriekš vienojoties un ierodoties Pārdevēja filiālē noteiktajā termiņā.
  3. izmantojot elektronisko banku sistēmu - ja priekšapmaksa tiek veikta, izmantojot Pircēja izmantoto elektronisko banku sistēmu. Lai izmantotu šo maksāšanas veidu, Pircējam ir jānoslēdz elektroniskās bankas līgums.
 8. Ja Pircējs izvēlas maksāt ar bankas pārskaitījumu, viņš apņemas nekavējoties samaksāt pilnu summu par precēm, jo rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc tam, kad ir saņemts maksājums par precēm vai pakalpojumiem.
 9. Iegādājoties Preču vai Pakalpojumu komplektus, izmantojot Pārdevēja īpašos piedāvājumus un atlaides atsevišķām procedūrām, iegādājoties Pakalpojumu komplektus, piemērotie īpašie piedāvājumi un atlaides ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka Pircējs ir izlietojis visu iegādāto Pakalpojumu komplektu. Ja pēc pakalpojumu paketes izvēles un pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Pircējs nolemj atteikties no pakalpojumu paketes un pieprasa atmaksāt naudu par neizmantotajām procedūrām, pakalpojumu paketes iegādes brīdī Pircējam piemērotā atlaide vienai procedūrai zaudē spēku, un, atmaksājot Pircējam naudu par neizmantotajām procedūrām, tiek ieturēta atlaide par pakalpojumiem, kas Pircējam sniegti pirms atmaksas.
 10. Pakalpojumu paketes parasti kalpo 3 (trīs) gadus. Pārdevējs patur tiesības atsevišķos gadījumos noteikt citu pakalpojumu paku derīguma termiņu. Pircējam ir tiesības izmantot par pakalpojumu paketi samaksātās summas citu pakalpojumu iegādei Pārdevēja noteiktajos gadījumos.
 11. Pēc paketes derīguma termiņa beigām pakalpojums netiek sniegts un kompensācija netiek atmaksāta.

7. Preču un pakalpojumu sniegšanas kārtība un kvalitātes garantija

 1. Katra Vietnē pārdotā produkta vai pakalpojuma īpašības parasti ir norādītas katra produkta vai pakalpojuma aprakstā.
 2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka daži pakalpojumi var netikt sniegti Pircēja individuālo ķermeņa īpašību dēļ. Šādi jautājumi tiek apspriesti klātienes konsultācijā ar Pārdevēja speciālistiem. Pakalpojumus var nesniegt, ja pirms Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas tiek konstatēts, ka Pircēja individuālo fizioloģisko un/vai medicīnisko īpatnību dēļ Pircējam pakalpojumi nav pieejami. Šādā gadījumā Pircējs var izvēlēties citus Pārdevēja pakalpojumus vai pieprasīt naudas atmaksu.
 3. Ja pirms pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību ir jāsaņem attiecīga Pircēja piekrišana, pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta tikai pēc šādas piekrišanas saņemšanas un pēc šādas piekrišanas nozīmes un seku izskaidrošanas.
 4. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam samaksāt rezervēšanas maksu, kas tiek atskaitīta no pakalpojuma cenas apmeklējuma laikā. Ja Pircējs neierodas plānotajā un iepriekš rezervētajā pakalpojuma laikā un neinformē Pārdevēju vismaz 2 (divas) darba dienas pirms plānotā apmeklējuma datuma, rezervācijas maksa netiek atmaksāta vai pārskaitīta. Ja Pircējs jau ir iepriekš samaksājis par pakalpojumiem, rezervācijas maksa EUR 30 apmērā tiek ieturēta, ja Pircējs neierodas uz ieplānoto apmeklējuma laiku, par to nepaziņojot vismaz 2 (divas) darba dienas pirms plānotā apmeklējuma. Pircējs apzinās, ka rezervēšanas maksa tiek uzskatīta par minimālajiem nepierādāmajiem zaudējumiem, kas Pārdevējam radušies Pircēja neinformēšanas vai savlaicīgas Pircēja neinformēšanas par neierašanos rezultātā.
 5. Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam par precēm vai pakalpojumiem samaksāto cenu, aizstāt, labot vai citādi novērst jebkādu preču vai pakalpojumu defektu, ja preces vai pakalpojumi neatbilst garantijas dokumentā vai reklāmā, kas sniegta līguma noslēgšanas brīdī vai pirms līguma noslēgšanas, norādītajiem noteikumiem vai nosacījumiem un kas nav saistīti ar preču vai pakalpojumu atbilstību līgumam.

8. Preču vai pakalpojumu atgriešana un apmaiņa

 1. Jebkādi pārdoto preču defekti ir jānovērš, bojātās preces jānomaina un jānodod atpakaļ Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs vēlas izteikt pretenzijas par precēm vai pakalpojumiem ar trūkumiem, Pircējs to var izdarīt, nosūtot e-pastu uz šajos Noteikumos norādīto e-pasta adresi,
 2. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no distances līguma un atgriezt saņemtās (atsauktās) preces 14 dienu laikā no pakalpojumu pasūtīšanas tīmekļa vietnē vai preču saņemšanas dienas. Šis noteikums nozīmē, ka Pircējam, ja iepriekšminētajā termiņā viņš/viņa pārdomā vai citu iemeslu dēļ nolemj atteikties no precēm vai pakalpojumiem, ir tiesības rakstiski paziņot Pārdevējam par savu vēlmi atteikties no līguma un atgriezt preces Pārdevējam, kā arī saņemt atpakaļ samaksāto naudu par pakalpojumiem. Preču atgriešanas izdevumus sedz Pircējs. Ja Pircējs jau ir rezervējis apmeklējumu šajā punktā minētajā periodā un nav sazinājies ar Pārdevēju 7.4. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs no atmaksājamās summas atskaita 7.4. punktā noteikto rezervācijas maksu.
 3. Ja Pircējs atdod preces atpakaļ preču kvalitātes defekta dēļ, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam pilnu cenu, kas samaksāta par precēm ar trūkumiem, kā arī atlīdzināt piegādes un atgriešanas izdevumus. Gadījumā, ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izmaksas tiek atmaksātas tikai tad, ja atlikušajām tās pašas kārtas precēm, ja tās iegādātas atsevišķi, tiktu piemērota zemāka likme nekā likme, kas piemērojama, ja tās iegādātas kopā ar atgrieztajām Precēm, un tikai tādā apmērā, kāds ir starpība starp minētajām likmēm. Ja ir izvēlēts cits, nevis Pārdevēja piedāvātais atgriešanas veids, kas rada nesamērīgas vai lielākas izmaksas, Pārdevējam nav pienākuma segt šādas atgriešanas izmaksas.
 4. Atgriežot preces pircējam, jāievēro šādi nosacījumi:
  1. atgrieztajam produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī;
  2. precēm jābūt labā stāvoklī;
  3. produktam jābūt nelietotam un labā stāvoklī (neskartām etiķetēm, neskartai aizsargplēvei utt.) (Piezīme: tas neattiecas, ja atgriežat zemas kvalitātes produktu);
  4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā Pircējs tās saņēma;
  5. atgriežot produktu, jums ir jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments.
 5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajās Preču atgriešanas un apmaiņas noteikumos noteikto kārtību.
 6. Pircējs atgrieztās preces var piegādāt pats vai ar Pārdevēja kurjera starpniecību. Gadījumā, ja tiek atgrieztas nepareizas preces vai nekvalitatīvas preces, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces atpakaļ un aizstāt tās ar atbilstošām vai labas kvalitātes precēm.
 7. Gadījumā, ja Pircējam nav aizvietošanai piemērotas preces, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, izņemot piegādes cenu. Jebkurā gadījumā naudu par atgrieztajām precēm ieskaita tikai Pircēja bankas kontā.

9. Pircēja un pārdevēja pienākumi

 1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto datu pareizību. Ja Pircējs, reģistrējoties šajā Tīmekļa vietnē, sniedz neprecīzus personas datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.
 2. Pircējs ir atbildīgs par savām darbībām, izmantojot tīmekļa vietni www.medihub.lt.
 3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja Pircējs ir cietis zaudējumus tādēļ, ka nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem saskaņā ar Pārdevēja ieteikumiem un pienākumiem, lai gan viņam bija dota iespēja to darīt.
 4. Puses vienojas, ka vienas Puses atbildības gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.
 5. Pārdevējs nedrīkst sniegt Pakalpojumus, ja Pircējs ir iegādājies Pakalpojumus negodprātīgi. Piemēram, vairākas reizes izmantojot vienreizējo kuponu un mainot savu e-pasta adresi, tālruņa numuru, vārdu vai uzvārdu.

10. Mārketings un informācija

 1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas tīmekļa vietnē www.medihub.lt.
 2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt un izbeigt akcijas noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Neatkarīgi no iepriekš minētā, pat ja Akcija tiek izbeigta, saistības, kas rodas starp Pārdevēju un Pircēju Preču pirkšanas un pārdošanas brīdī, paliek spēkā.
 3. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.
 4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz e-pasta adresēm un tālruņa numuriem, kas norādīti Pārdevēja tīmekļa vietnes sadaļā "Kontakti".
 5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta, e-pasta, telefona sakaru pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ. Noteikumos un nosacījumos lietotais termins "rakstisks" ietver e-pasta vēstules.
 6. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības un personiskai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdotās Preces komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas mērķiem, un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu Pircējam.
 7. Ja Pārdevēja tīmekļa vietnē ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās iekļauto informāciju vai to darbību un neuztur, nekontrolē un nepārstāv šo uzņēmumu tīmekļa vietnes.
 8. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm tīmekļa vietnēm, izmantojot saites Pārdevēja interneta veikalā, izņemot informāciju par Pārdevēja pārdotajām precēm un produktu īpašībām. Šādā gadījumā Pārdevējs ir atbildīgs par nepieciešamās, pilnīgās, pareizās un nemaldinošās informācijas sniegšanu par piedāvātajām precēm.

11. Nobeiguma noteikumi

 1. Šie Tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem un noteikumiem. Pircējam ir noteiktas tiesības saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem attiecībā uz nekvalitatīvām Precēm. Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos nav interpretējams kā ierobežojošs vai ierobežojošs šādu tiesību izmantošanu.
 2. Šajos noteikumos un nosacījumos paredzētajām attiecībām piemēro Lietuvas Republikas tiesību aktus.
 3. Visas domstarpības, kas rodas, piemērojot šos noteikumus, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt neizdodas, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
 4. Pircējs var iesniegt pieprasījumus vai sūdzības par Pārdevēja iegādātajām Precēm vai pakalpojumiem, izmantojot elektronisko patērētāju strīdu izšķiršanas platformu http://ec.europa.eu/odr/.
 5. Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.