Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Šajā konfidencialitātes politikā izklāstīta UAB Inovatum, juridiskās personas kods 304545816, kas atrodas Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kauņa, Lietuva; UAB Medihub, juridiskās personas kods 305665284, kas atrodas Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kauņa, Lietuva; UAB Medihub Capital, juridiskās personas kods 305867115, kas atrodas Ukmergės g. 126, LT-08100 Viļņa Lietuva; (turpmāk kopā saukti "Pārzinis"), personas datu apstrādes nosacījumus, kad Pārzinis sniedz pakalpojumus, apkalpo personas, kad tās sazinās ar Pārzini pa tālruni vai citādā veidā, kā arī kad personas izmanto tīmekļa vietni www.medihub.lt vai iepērkas tiešsaistē.

Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa vietņu, uz kurām jūs varat tikt novirzīts, lai iegūtu papildu informāciju, konfidencialitātes politiku. Apmeklētāji var tikt novirzīti uz Pārziņa sociālo tīklu kontiem, saites uz kuriem ir atrodamas www.medihub.lt.

Ja informācija tiek nosūtīta, izmantojot sociālo tīklu kontus, apmeklētāju sniegtie personas dati var tikt izpausti šo sociālo tīklu operatoriem un citām personām, ar kurām sociālo tīklu operatori dalās ar personas datiem. Pārzinis nav atbildīgs par šo tīklu privātuma politiku, un mēs iesakām ar to iepazīties arī jums.

Šajā konfidencialitātes politikā:

 • ADTAĮ - Lietuvas Republikas likums par personas datu tiesisko aizsardzību.
 • Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, personas identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem un tiešsaistes identifikatoru, vai uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, psihisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.
 • Uzņēmums/Sabiedrība/vadītājs/Mes - UAB "Inovatum", juridiskās personas kods 304545816, kas atrodas Partizanų g. 61-806, 49282 Kaunas, Lietuva; UAB "Medihub", juridiskās personas kods 305665284, kas atrodas Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas, Lietuva; UAB "Medihub Capital", juridiskās personas kods 305867115, kas atrodas Ukmergės g. 126, 08-08100 Vilnius, Lietuva, e-pasts info@medihub.lt Tālr. +370 666 11600.
 • VDAR / Vispārīgā datu aizsardzības regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
 • Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai personas dati tiek izpausti, neatkarīgi no tā, vai tie tiek nodoti trešajai personai.
 • Datu subjekts - darbinieks, klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Sabiedrība.
 • Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem, izmantojot vai neizmantojot automātiskus līdzekļus, piemēram, vācot, reģistrējot, šķirojot, uzglabājot, pielāgojot vai pārveidojot, reproducējot, iegūstot, izmantojot, izpaužot, pārsūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamus, sakārtojot formā vai pielīdzinot, bloķējot, dzēšot vai dzēšot.
 • Datu apstrādātājs - juridiska persona, kas apstrādā personas datus Sabiedrības vārdā.
 • Privātuma politika - šī politika, kurā izklāstīti noteikumi un nosacījumi attiecībā uz personas datiem, ko apstrādā Sabiedrība.
 • Citi šajā politikā lietotie termini atbilst VDAR un VDAR lietotajiem terminiem.

Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstītas jūsu datu apstrādes procedūras, mērķi un apstrāde, tāpēc rūpīgi izlasiet šo politiku un, ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot šajā konfidencialitātes politikā norādīto kontaktinformāciju, un mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem.

Personas datu iegūšanas veidi

Jūsu saņemtos personas datus mēs apstrādājam šādi:

 • kad sniedzat mums personas datus;
 • ja mēs saņemam jūsu personas datus no citām personām tiesību aktos un/vai šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā (mēs varam saņemt datus no citām veselības aprūpes iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, laboratorijām, teritoriālajām slimokasēm vai citiem likumīgiem līdzekļiem).

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

1. Pakalpojumu sniegšanas nolūkā;

Datu kategorijas

 • Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi), dzimšanas datumu, apdrošināšanas ID numuru, īpašu kategoriju datus (sniegtos pakalpojumus, izmeklējumus, diagnozes, speciālistu apmeklējumus, sniegto pakalpojumu aprakstus, slimības vēsturi, veselības datus, nosūtījumus, piekrišanas veidlapas procedūrām u. c.), fotogrāfijas (tostarp atsevišķu jūsu ķermeņa daļu fotogrāfijas).

Apstrādes juridiskais pamats

 • Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir noteikts VDAR 6. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 9. panta 2. punkta a), b), c) un h) apakšpunktā.

Apstrādes termiņi

 • Mēs apstrādāsim jūsu datus likumā noteiktajos termiņos.
 • Līgums ar klientu - 10 gadus pēc līguma termiņa beigām;
 • Ambulatorā personas veselības karte - 15 gadus pēc pēdējā apmeklējuma;
 • Personas ambulatorās ārstēšanas statistiskā uzskaite - 5 gadus pēc pēdējā apmeklējuma;
 • Ambulatorās ārstēšanas žurnāls - 5 gadus pēc pēdējā apmeklējuma.

Datu avots

 • Mēs saņemam jūsu datus tieši no jums, kā arī no citām veselības aprūpes iestādēm, laboratorijām un teritoriālajām slimokasēm;

Datu saņēmēju kategorijas

 • Mēs varam nodot jūsu datus citām veselības aprūpes iestādēm, teritoriālajām slimokasēm, apdrošināšanas sabiedrībām, testēšanas laboratorijām, strīdu izšķiršanas iestādēm, kā arī mūsu uzņēmuma revidentiem un juridiskajiem konsultantiem saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību.

2. Tiešā mārketinga mērķiem;

Datu kategorijas

 • Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu tālruņa numuru, e-pasta adresi, vecumu, dzimumu (lai sniegtu jums piemērotāko piedāvājumu).

Apstrādes juridiskais pamats

 • Mēs apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Apstrādes termiņi

 • Mēs apstrādāsim jūsu datus 5 gadus no jūsu piekrišanas datuma vai līdz brīdim, kad jūsu piekrišana tiks atsaukta.

Datu avots

 • Mēs saņemam datus tieši no jums.

Datu saņēmēju kategorijas

 • Mēs varam sniegt datus tiešsaistes reģistrācijas pakalpojumu, vietnes atbalsta pakalpojumu un tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem.

3. Lai reģistrētos apmeklējumam un pārvaldītu apmeklējumu

Datu kategorijas

 • Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi), dzimšanas datumu, apdrošināšanas ID numuru;

Apstrādes juridiskais pamats

 • Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir noteikts VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 9. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

Apstrādes termiņi

 • Jūsu reģistrācijas informāciju mēs glabāsim līdz 5 gadiem pēc jūsu apmeklējuma;

Datu avots

 • Mēs saņemam jūsu datus tieši no jums;

Datu saņēmēju kategorijas

 • Mēs varam pārsūtīt jūsu datus tiešsaistes reģistrācijas pakalpojumu un vietnes uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;

4. Klientu apkalpošanas vajadzībām (pieprasījumu, pieprasījumu, pieprasījumu, sūdzību, atsauksmju vai citu ieinteresēto personu saziņas pārvaldībai).

Datu kategorijas

 • Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un jūsu saziņas saturu ar Uzņēmumu.

Apstrādes juridiskais pamats

 • Mēs apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) un f) apakšpunktu un 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Apstrādes termiņi

 • Mēs apstrādāsim jūsu datus 1 gadu no jūsu pieprasījuma datuma, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams apstrādāt datus ilgāku laiku, lai atrisinātu prasību, vai ja notiek izmeklēšana vai cits strīda process, līdz strīda procesa beigām.

Datu avots

 • Mēs saņemam datus tieši no jums. Ja iesniedzat sūdzību uzraudzības iestādei, mēs varam iegūt jūsu datus no šādām iestādēm.

Datu saņēmēju kategorijas

 • Mēs varam pārsūtīt datus tiešsaistes reģistrācijas pakalpojumu sniedzējiem, tīmekļa vietnes atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, strīdu izšķiršanas iestādēm, kā arī mūsu uzņēmuma revidentiem un juridiskajiem konsultantiem.

5. telefonsarunu ierakstīšana kvalitātes uzlabošanas un līgumu slēgšanas nolūkā (pierādījumi par līguma noteikumiem).

Datu kategorijas

 • Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu tālruņa numuru, zvana saturu, zvana laiku (sākuma un beigu laiku).

Apstrādes juridiskais pamats

 • Mēs apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Apstrādes termiņi

 • Mēs apstrādāsim jūsu datus ne ilgāk kā 6 mēnešus no ieraksta veikšanas dienas.

Datu avots

 • Mēs saņemam datus tieši no jums.

Datu saņēmēju kategorijas

 • Mēs varam pārsūtīt datus uzņēmumiem, kas nodrošina telefona zvanu apkalpošanu, sakaru pakalpojumus un datu glabāšanas pakalpojumus.

6. Personu un īpašuma aizsardzībai.

Datu kategorijas

 • Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu attēlu, kad jūs apmeklēsiet mūsu uzņēmuma telpas.

Apstrādes juridiskais pamats

 • Mēs apstrādāsim šos datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Apstrādes termiņi

 • Mēs apstrādāsim jūsu datus ne ilgāk kā 14 dienas pēc jūsu apmeklējuma mūsu uzņēmumā vai ilgāk, ja ir pamats aizdomām, ka videoieraksts būs nepieciešams izmeklēšanas veikšanai vai iespējama nozieguma izmeklēšanai. Šādā gadījumā mēs saglabāsim video datus līdz galīgās izmeklēšanas un lēmuma pieņemšanai.

Datu avots

 • Dati tiek iegūti no uzņēmuma telpās uzstādītajām videonovērošanas kamerām.

Datu saņēmēju kategorijas

 • Uzņēmumi, kas sniedz videonovērošanas (drošības) pakalpojumus.

7. Sabiedrība neapstrādā Lietotāja personas datus nekādos citos nolūkos, kas nav saderīgi ar iepriekš izklāstītajiem mērķiem.

Saistībā ar jūsu personas datu apstrādi jums ir šādas tiesības:

 • Saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.
 • piekļūt saviem personas datiem, kurus glabā Sabiedrība.
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu.
 • pieprasīt dzēst (tiesības tikt aizmirstam) personas datus, kas attiecas uz datu subjektu, ja to var pamatot ar kādu no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. panta 1. punktā noteiktajiem iemesliem.
 • Pieprasījums ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja ir piemērojams kāds no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. panta 1. punktā paredzētajiem gadījumiem.
 • Tiesības uz datu pārnesamību.
 • iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu.
 • Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei,
 • Tiesības uz pārsūdzību par personas datu nepienācīgu apstrādi.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas vai ka jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Viļņa, tālr. (8 5) 271 2804, 279 1445, e-pasts: ada@ada.lt) vai uzraudzības iestādei citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta vai darbavieta (uzraudzības iestāžu saraksts ir pieejams https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Visos gadījumos pirms sūdzības iesniegšanas, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs kopā varētu rast piemērotu risinājumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu tiesību īstenošana būs atkarīga no konkrēto tiesību īstenošanas nosacījumiem. Ja pastāv tiesiskais pamats, jūsu tiesības var netikt īstenotas īpašu apstākļu dēļ, un mūsu Sabiedrība var atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu.

Jūsu pieteikums par tiesību izmantošanu tiks izskatīts viena mēneša laikā, un vajadzības gadījumā to var pagarināt līdz diviem mēnešiem. Uzņēmums jūs informēs par jūsu pieprasījuma apstrādes termiņa pagarinājumu.

Sīkfaili (angļu valodā)

Mēs pastāvīgi uzlabojam vietni un cenšamies padarīt www.medihub.lt pēc iespējas vieglāku un ērtāku lietošanā. Lai to paveiktu, mums ir jāzina, kāda informācija apmeklētājus visvairāk interesē, no kurām pilsētām vietne tiek apmeklēta, cik bieži apmeklētāji piesakās, kādu pārlūkprogrammu viņi izmanto, kāds saturs viņus interesē, kādas ierīces viņi izmanto, lai lasītu vietni, utt. Lai vietne darbotos pareizi, jūsu ierīcē tiek saglabāti nelieli datu faili, ko sauc par sīkfailiem. Ja jums ir kādi jautājumi par šajā konfidencialitātes politikā izklāstītajiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu, rakstot uz adresi Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas, LT-44307 Kaunas, Lietuva, e-pasts: info@medihub.lt Tālrunis +370 666 11600.