Privacy Policy

Privatumo politika

Ši privatumo politika nustato įmonių UAB „Inovatum“, juridinio asmens kodas 304545816, įsikūrusios adresu Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, Lietuva; UAB „Medihub“ juridinio asmens kodas 305665284, įsikūrusios adresu Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas Lietuva; UAB „Medihub Capital“ juridinio asmens kodas 305867115, įsikūrusios adresu Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius Lietuva; (toliau kartu vadinami – Valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo sąlygas, kai Valdytojas teikia paslaugas, aptarnauja asmenis jiems kreipiantis telefonu ar kitais būdais, taip pat asmenims naudojantis interneto svetaine www.medihub.lt ar apsiperkant internetinėje parduotuvėje.

Mes neatsakome už kitų internetinių puslapių, į kuriuos galite būti nukreipti, siekiant gauti daugiau informacijos, privatumo politiką. Lankytojai gali būti nukreipiami į Valdytojo socialinių tinklų paskyras, kurių nuorodos pateikiamos tinklalapyje www.medihub.lt.

Informaciją siunčiant per socialinių tinklų paskyras, lankytojų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Už šių tinklų privatumo politikas Valdytojas neatsako, todėl rekomenduojame su jomis taip pat susipažinti.

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos:

 • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 • Bendrovė/Bendrovės/Valdytojas/mes – UAB „Inovatum“, juridinio asmens kodas 304545816, įsikūrusios adresu Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, Lietuva; UAB „Medihub“ juridinio asmens kodas 305665284, įsikūrusios adresu Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas Lietuva; UAB „Medihub Capital“ juridinio asmens kodas 305867115, įsikūrusios adresu Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius Lietuva el. p. info@medihub.lt Telefonas +370 666 11600.
 • BDAR/Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
 • Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
 • Duomenų subjektas – Bendrovės darbuotojas, klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.
 • Duomenų tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.
 • Duomenų tvarkytojas – juridinis asmuo, kuris Bendrovės vardu tvarko asmens duomenis.
 • Privatumo politika – ši politika, nustatanti Bendrovės tvarkomų asmens duomenų sąlygas.
 • Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir ADTAĮ vartojamas sąvokas.

Šioje Privatumo politikoje aprašome kokia tvarka, tikslais ir kokius Jūsų duomenis tvarkome, todėl prašome atidžiai susipažinti su šia politika, o kilus klausimams kreiptis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ir mes atsakysime į Jūsų klausimus.

Asmens duomenų gavimo būdai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 • kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums;
 • kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir / ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka (duomenys galime gauti iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, draudimo bendrovių, laboratorijų, teritorinių ligonių kasų ar kitais teisėtais būdais).

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiais tikslais:

1. Paslaugų teikimo tikslu;

Duomenų kategorijos

 • Šiuo tikslu tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas), gimimo datą, draudimo ID numerį, specialiųjų kategorijų duomenis (suteiktos paslaugos, tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, suteiktų paslaugų aprašymai, anamnezės, sveikatos duomenys, siuntimai, sutikimų procedūroms formos ir kt), nuotraukos (įskaitant atskirų kūno dalių).

Tvarkymo teisinis pagrindas

 • Tvarkomų asmens duomenų teisinis pagrindas numatytas BDAR 6 straipsnio 1 d. a, b ir c punktuose, 9 straipsnio 2 d. a, b, c, h punktuose

Tvarkymo terminai

 • Šiuos Jūsų duomenis tvarkysime teisės aktų numatytais terminais.
 • Sutartis su klientu – 10 metų po sutarties pasibaigimo;
 • Ambulatorinė asmens sveikatos istorija – 15 metų po paskutinio apsilankymo;
 • Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė – 5 metai po paskutinio apsilankymo;
 • Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas – 5 metai po paskutinio apsilankymo.

Duomenų gavimo šaltinis

 • Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, taip pat iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, laboratorijų, teritorinių ligonių kasų;

Duomenų gavėjų kategorijos

 • Jūsų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka galime perduoti kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teritorinėms ligonių kasoms, draudimo bendrovėms, tyrimus atliekančioms laboratorijoms, ginčus nagrinėjančioms institucijoms, taip pat mūsų Bendrovės auditoriams ir teisiniams patarėjams.

2. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

Duomenų kategorijos

 • Šiuo tikslu tvarkysime Jūsų tel. numerį, el. pašto adresą, amžių, lytį (siekiant Jums pateikti labiausiai tinkantį pasiūlymą).

Tvarkymo teisinis pagrindas

 • Šiuos duomenis tvarkysime BDAR 6 str. 1 d. a punkto pagrindu.

Tvarkymo terminai

 • Jūsų duomenis tvarkysime 5 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki sutikimo atšaukimo.

Duomenų gavimo šaltinis

 • Duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų.

Duomenų gavėjų kategorijos

 • Duomenis galime pateikti perduoti tiekėjams, teikiantiems internetinės registracijos paslaugas, interneto svetainės palaikymo paslaugas, tiesioginės rinkodaros paslaugas.

3. Registracijos vizitui ir vizito administravimo tikslu

Duomenų kategorijos

 • Šiuo tikslu tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas), gimimo datą, draudimo ID numerį;

Tvarkymo teisinis pagrindas

 • Tvarkomų asmens duomenų teisinis pagrindas numatytas BDAR 6 straipsnio 1 d. b ir 9 straipsnio 2 d. a punktuose;

Tvarkymo terminai

 • Informaciją apie registraciją vizitui saugosime ne ilgiau nei 5 metus po Jūsų vizito;

Duomenų gavimo šaltinis

 • Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų;

Duomenų gavėjų kategorijos

 • Jūsų duomenis galime perduoti tiekėjams, teikiantiems internetinės registracijos paslaugas, interneto svetainės palaikymo paslaugas;

4. Klientų aptarnavimo (prašymų, užklausų, skundų, atsiliepimų ar kitokios interesantų komunikacijos administravimo) tikslu.

Duomenų kategorijos

 • Šiuo tikslu tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, komunikacijos su Bendrove turinį.

Tvarkymo teisinis pagrindas

 • Šiuos duomenis tvarkysime BDAR 6 str. 1 d. a, f ir BDAR 9 str. 2 d. a punkto pagrindu.

Tvarkymo terminai

 • Jūsų duomenis tvarkysime 1 metus nuo Jūsų kreipimosi dienos, išskyrus jei duomenis būtina tvarkyti ilgiau siekiant išspręsti pretenziją, yra atliekamas tyrimas ar kitas ginčo nagrinėjimo procesas – iki ginčo nagrinėjimo pabaigos.

Duomenų gavimo šaltinis

 • Duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Jei skundą pateikiate priežiūros institucijai, Jūsų duomenis galime gauti iš šių institucijų.

Duomenų gavėjų kategorijos

 • Duomenis galime perduoti tiekėjams, teikiantiems internetinės registracijos paslaugas, interneto svetainės palaikymo paslaugas, ginčus nagrinėjančioms institucijoms, taip pat mūsų Bendrovės auditoriams ir teisiniams patarėjams.

5. Telefoninių pokalbių įrašymas kokybės gerinimo ir sutarčių sudarymo (įrodymų apie sutarčių sąlygas) tikslu.

Duomenų kategorijos

 • Šiuo tikslu tvarkysime Jūsų telefono numerį, pokalbio turinį, skambučio laiką (pradžios ir pabaigos laiką).

Tvarkymo teisinis pagrindas

 • Šiuos duomenis tvarkysime BDAR 6 str. 1 d. a punkto pagrindu.

Tvarkymo terminai

 • Jūsų duomenis tvarkysime ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo pokalbio įrašymo dienos.

Duomenų gavimo šaltinis

 • Duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų.

Duomenų gavėjų kategorijos

 • Duomenis galime perduoti telefono skambučių aptarnavimo, ryšio paslaugas teikiančioms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms bendrovėms.

6. Asmenų ir turto apsaugos tikslu.

Duomenų kategorijos

 • Šiuo tikslu tvarkysime Jūsų atvaizdą, kai apsilankote mūsų Bendrovės patalpose.

Tvarkymo teisinis pagrindas

 • Šiuos duomenis tvarkysime BDAR 6 str. 1 d. f punkto pagrindu.

Tvarkymo terminai

 • Jūsų duomenis tvarkysime ne ilgiau nei 14 dienų nuo Jūsų apsilankymo mūsų Bendrovėje arba ilgesnį terminą, jei yra pagrindas įtarti, kad vaizdo įrašas bus reikalingas tyrimui atlikti ar galimam nusikaltimui ištirti. Tokiu atveju vaizdo duomenis saugosime iki galutinio įvykio ištyrimo ir sprendimo priėmimo.

Duomenų gavimo šaltinis

 • Duomenis gauname iš Bendrovės patalpose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų.

Duomenų gavėjų kategorijos

 • Vaizdo stebėjimo (apsaugos) paslaugą teikiančios bendrovės.

7. Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

Jūs turite šias teises, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Bendrovėje.
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis.
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai,
 • Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Jei manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos ar Jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt) ar priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Pažymime, kad Jūsų teisių įgyvendinimas priklausys nuo konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų. Esant teisiniam pagrindui, Jūsų teisė gali būti neįgyvendinta dėl konkrečių aplinkybių ir mūsų Bendrovė gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą.

Jūsų prašymas dėl teisių įgyvendinimo bus išnagrinėtas per 1 vieną mėnesį, o esant reikalui šis terminas gali būti pratęstas iki 2 mėnesių. Apie prašymo nagrinėjimo terminą pratęsimą Bendrovė Jus informuos.

Slapukai (angl. cookies)

Mes nuolat tobuliname interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis www.medihub.lt būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Tam turime žinoti, kokia informacija labiausiai domina lankytojus, iš kurių miestų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai prisijungia, kokią naršyklę naudoja, kokiu svetainės turiniu domisi, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Kad svetainė tinkamai veiktų, į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais. Kilus klausimams dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų klausimu, prašome kreiptis į Bendrove adresu Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas el. p. info@medihub.lt Telefonas +370 666 11600.